User Profile

Redus Roxann

Bio statement

Palm Garden chính là dòng căn hộ khách sạn xanh đầu tiên với mặt tại Việt Nam được kiến trúc, thi công và hoạt động theo nguyên tắc tổ hợp xanh của Mỹ

Vi tri Palm Garden quan 2Centro de Innovación y Calidad de la Docencia Universidad de Talca Av. Lircay s/n Talca - Chile 56 - 71 - 201729 56 - 71 - 201603